Společenský večer ZO ČSV Zlín + Medařská soutěž 2018

Společenský večer ZO ČSV Zlín se konal v pátek16.11.2018 od 17.00 hodin v Restauraci u Barcuchů ve Zlíně pod Jížními svahy. Součásti programu byla Medařská soutěž 2018, do které bylo přihlášeno celkem 35 vzorků medu. Hodnocení provedla pětičlenná komise pod vedením krajské radní paní Michaely Bláhové.

Květový med:
1. Urban Miroslav
2. Kalenda Jiří
3. Švirák Vlastimil
hodnoceno celkem 15 vzorků

Smíšený med:
1. Hrozek Jaroslav
2. Hába Jaroslav
3. Barvík Zdeněk
hodnoceno celkem 9 vzorků

Medovicový med:
1. Barvík Zdeněk
2. Ponížil Petr
3. Kapková Libuše
hodnoceno celkem 6 vzorků

Pastovaný med:
1. Bursová Martina
2. Švirák Vlastimil
3. Kapková Libuše
hodnoceno celkem 5 vzorků


Výplata dotace 1.D

Předávání dotací 1.D a Podzimní zpravodaj zlínských včelařů č. 47 jednotlivým důvěrníkům ZO ČSV Zlín proběhne v pátek 16.11.2018 od 16.30 do 18.00 hodin v Restauraci u Barcuchů ve Zlíně pod Jížními svahy před začátkem Společenského večera a Medařské soutěže 2018 ZO Zlín.

Informace o výši schválené dotace 1.D. v roce 201812. 11. 2018
Dne 12.11.2018 vyzvedl tajemník ČSV, z.s., osobně „Rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR registrační číslo 5607/2018-17210Sý o poskytnutí dotace 1.D. na zazimování včelstev v roce 2018“. Ministerstvo zemědělství (dále jen MZe) na základě žádosti 267/2018-A109 ze dne 15.10.2018 rozhodlo podle § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, takto:
V souladu se Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2018 na základě § 1, §2 a §2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zásady“), poskytuje žadatelům dotaci v rámci dotačního programu 1.D. Podpora včelařství.
Sazba dotace činí  149   na jedno zazimované včelstvo.
Po obdržení finančních prostředků od MZe ČR na účet svazu, sekretariát ČSV obratem rozešle finanční prostředky jednotlivým ZO ČSV a zároveň rozešle finanční prostředky OO ČSV na výplatu administrace dotace 1.D. v roce 2018.
Oběžník 2/2018 bude zasílán pouze elektronickou poštou a bude zveřejněn na webových stránkách www.vcelarstvi.cz v záložce DOKUMENTY - Oběžníky

P O Z V Á N K A na SPOLEČENSKÝ VEČER

P O Z V Á N K A

na

SPOLEČENSKÝ VEČER

spojený s

Medařskou soutěží 2018,

 

který se uskuteční v pátek 16. listopadu 2018

od 17.00 hodin v jídelně U Barcuchů.

Tentokráte nám zahraje pan Pavel Košut

Vstupné včetně večeře - 150,-- Kč

Počítejte již nyní s tímto termínem

Vstupenky byly  k dispozici na listopadové seanci a schůzi výboru nebo je můžno rezervovat na čísle telefonu 739 113 354 nebo 737 761 282, případně na e- mailu: matousekjar@email.cz


výbor ZO ČSV Zlín

Zápis z výborové schůze ČSV - 7.11.2018


Zápis z výborové schůze ČSV- 7.11.2018 

Účastníci: Kalenda, Bosák, Dubčák, Matoušká, Hába, Janota, Haluza, Venený, Šimeček, Barvík, Hurta, Novák.

  1. Ing. Libor Dubčák seznámil členy výboru ZO se zajištěním léčby aerosolem. Na základě požadavků včelařů byl přidělen včelař , který ošetření provede. Důvěrníci se s ním a včelaři dohodnou na termínu aerosolování. Léčivo bude předáno 16.11.2018. Jmenný seznam je uveden v příloze zápisu
                                                                                                    
  1. Ing. Libor Dubčák seznámil výbor se závěry z jednání revizní komise ZO ČSV Zlín ze dne 05.11.2018, zápis je uveden samostatně

  1. Ing. Kalenda seznámil přítomné se zahájením práce komise pro přípravu 100. výročí založení včlařské organizace ve složení: ing.Kalenda, Matouškovi, Šimečkovi.        

  1. Byl oznámen termín konání Včelařské akademie -13.4.2019 v Kongresovém centru Zlín.

  1. Předání štítků a kelímků na odběr měli bude předán důvěrníkům na společenském večeru 16.11.2018 u Barcuchů
     
           přílohy zápisu:
           -zpráva revizní komise
           -seznam zájemců o aerosolování           zapsal 8.11.2018 Bosák

Zápis z jednání revizní komise při ZO ČSV Zlín ze dne 05.11.2018

Přítomni: př. Libor Dubčák, Anna Matoušková, Zdeněk Barvík


Na svém jednání se členové RK při ZO ČSV zabývali plněním usnesení z výroční členské schůze konané dne 28. ledna 2018
AD 1. Uskutečnit 11 schůzí výboru a 1 výroční členskou schůzi ZO
-       splněno,
Ad. 2 Určit člena výboru odpovědného za spravování CISu  a stanovit způsob    aktualizace   dat
-       nesplněno, členům revizní komise není známo, že tento bod výbor ZO projednával

 Ad. 3 Ve spolupráci s OO ČSV Zlín uspořádat odborné přednášky
-       plněno na pravidelných seancích

  Ad. 4  Uspořádat zájezd členů
-        splněno 28.7.2018

  Ad. 5  Průběžně organizovat péči o dobrý zdravotní stav včelstev
-       plněno průběžně

   Ad. 6  Připravit tradiční jarní setkání důvěrníků se členy výboru na Horákově mlýně
-       splněno / 18.3. 2018 /

Ad. 7  Pokračovat v setkávání členů a výměně názorů na tradičních „seancích“
            -    plněno

Ad. 8. Pokračovat v pořádání kurzů pro začínající i pokročilejší včelaře
            -     plněno

 Ad. 9  Uspořádat Společenský večer ZO a Medařskou soutěž
-       plněno

  Ad.10  Zúčastnit se opět aktivně Dne Země pořádaného Magistrátem města Zlína / 19.4.2018 /
         -     splněno, navíc účast na dnu Zlínského kraje
         
Ad. 11 Motivovat členy k účasti na Mezinárodní včelařské pouti na sv. Hostýně / 19.-20.5.2018 /
-       splněno

       Ad.12  Podporovat činnost včelařských kroužků mládeže při ZŠ Zlín- Podhoří a ZŠ Želechovice
-       splněno

 Ad. 13 Spolupracovat s Krajským úřadem, Magistrátem města Zlína i dalšími městy a obcemi
-       plněno, spolupráce by dle členů RK mohla být významnější, zejména s vazbou na připravovanou oslavou výročí 100 let ZO

 Ad. 14. Vydat jarní i podzimní čísla Zpravodaje zlínských včelařů
            -     splněno

Ad. 15.   Spolupracovat s dalšími včelařskými spolky a sdruženími, které se věnují včelaření
           -       plněno, těžko hodnotitelný úkol

Ad. 16. Dále provozovat webové stránky zlínských včelařů a více je využívat a doplňovat. Členit  jednotlivé kapitoly a hlavně usnadnit vstup do diskuze
-      úkol z části splněn. RK doporučuje, aby výbor vytvořil  „systémové řešení“ (vybral tvůrce WEBDESIGNu stránek, dohodl možná jiné členění kapitol , určil správce, stanovil, které „letité informace z WEBu již vymazat, způsob zveřejňování  příspěvků, možnost jednoduché diskuse členů apod. ). Pak je třeba  osvěta, aby byly stránky více využívány.


 Seznam včelařů ZO ČSV Zlín, kteří mají zájem o ošetření včelstev aerosolem
Důvěrník
Včelař
Počet včelstev
Umístění
Aerosol provede
Ponížil Petr
Březík David
5
Na Pavelce, Zlín 12
Radomír Šeďa

Holá Libuše
3
Na Sýkorce, Zlín 14
Radomír Šeďa

Holík Lubomír
2
Veliková
Radomír Šeďa

Holík Tomáš
2
Veliková
Radomír Šeďa

Merta Hugo
13
Veliková
Radomír Šeďa
Kovář Miroslav
Březík František
8
Zlín-Kostelec
Radomír Šeďa
Hurta Pavel
Paták Vlastimil
6
Želechovice
Špatně dostupné

Ušela Michal
4
Želechovice
Jan Sousedík

Hait Pavel
10
Želechovice
Jaroslav Hába

Zapletalová Dana
2
Želechovice
Jan Sousedík

Dědáková Marta
3
Lužkovice
Jan Sousedík

Sagnerová
4
Želechovice, Lužkovice
Jan Sousedík
Juřík Josef
Dominik Václav
7
Hvozdná
Radomír Šeďa

Hlaváč Alois
5
Zlín
Radomír Šeďa

Juřík Josef
6
Hvozdná
Radomír Šeďa

Kučera Václav
22
Hvozdná
Radomír Šeďa

Sovadina Miroslav
10
Hvozdná
Radomír Šeďa

Sovadina Tomáš
6
Hvozdná Březík Stanislav
Radomír Šeďa

Březík Stanislav
6

Radomír Šeďa

Miškolci Simona
6

Radomír Šeďa

Vrba Jaromír
5

Radomír Šeďa

Juřík Josef
5
Štípa
Radomír Šeďa
Bursová  Martina
Bursová  Martina
11
Kudlov
Jaroslav Haluza

Hrozek Jaroslav
30
Kudlov
Jaroslav Haluza

Komárková Miluše
5
Kudlov
Jaroslav Haluza

Míček Tomáš
7
Kudlov
Jaroslav Haluza

Urban Miroslav
4

Jaroslav Haluza

Vrba Oldřich
6

Jaroslav Haluza

Popelková Andrea
4

Jaroslav Haluza

Novák Petr
3

Jaroslav Haluza
Venený Petr
Barvík Zdeněk
8
Vlčková
Radomír Šeďa

Mikloška František
6
Zlín
Radomír Šeďa

Venený Petr
5
Mladcová
Radomír Šeďa

Bačík


Radomír Šeďa

Mejta


Radomír Šeďa

Zámečník


Radomír Šeďa
Matoušek Jaroslav
Dort Ivan
5
Prštné
Radomír Šeďa
Krpelan Josef
Dubčák Libor
10
Březůvky
Radomír Šeďa
Bartošová Markéta
Ogurek Jaroslav
5
Zlín 4
Radomír Šeďa
Haluza Jaroslav
Platoš Roman
8
Březnice
Jaroslav Haluza

Podhajský Libor
31
Březnice
Jaroslav Haluza

Slezák Jan
10
Březnice
Jaroslav Haluza

Slezáková Alena
7
Březnice
Jaroslav Haluza

Staněk Václav
7
Březnice
Jaroslav Haluza

Svozil Oldřich
10
Březnice
Jaroslav Haluza

Vavrušová Leona
2
Dolní Paseky Zlín
Jaroslav Haluza

Velikovský Josef
11
Březnice
Jaroslav Haluza

Vyoral Dominik
5
Březnice
Jaroslav Haluza

Žajdlík Petr
8
Březnice
Jaroslav Haluza

Burdel Ladislav
5
Březnice
Jaroslav Haluza

Dědek Karel
10
Březnice
Jaroslav Haluza

Hájek Václav
7
Březnice
Jaroslav Haluza

Haluza Jaroslav
5
Březnice
Jaroslav Haluza

Hanačík Radomil
7
Březnice
Jaroslav Haluza

Hluštík Antonín
9
Zlín
Jaroslav Haluza

Kadlčák Jaroslav
6
Březnice
Jaroslav Haluza

Kráčmar Radomír
6
Březnice
Jaroslav Haluza

Kubíček Radim
12
Březnice
Jaroslav Haluza

Mališka Zdeněk
6
Březnice
Jaroslav Haluza

Matoušek Stanislav
10
Březnice
Jaroslav Haluza

Matúš Bohumil
14
Březnice
Jaroslav Haluza

Matúš Bohumil
3
Zlín
Jaroslav Haluza