Rozloučení

Oznamujeme Vám tímto, že nás opustil přítel František Vysloužil. 
Rozloučení proběhne v pondělí 22.ledna 2018 na Provodově v 15.00 hodin.


Zápis z výborové schůze ČSV dne 3.1.2018Zápis z výborové schůze ČSV 3.1.2018

Účastníci: Kalenda, Bosák, Dubčák, Barvík,Matoušek, Hájek, Haluza,Novák, Janota, Šimečková, Hába, Slavík, Hurta, Venený

1. Na schůzi se dostavili zájemci o vstup do naší ZO - zároveň proběhla jejich registrace. Jedná se o 6 nových členů /Lantner, Študer, Hradil, Martincová, Pikna, Svoboda/. 

2. Př. Kalenda seznámil s  jednotlivými body připravované výroční schůze konané 28.1. 2018 u Barcuchů. Schůzi bude řídit př. Šimeček, mandátová komise/Šimečková, Barvík, Haluza/, návrhová komise /Matoušek/, zpráva o činnosti /Kalenda/ zpráva revizní komise      /Dubčák/,Zpráva o hospodaření /Haluza/. Před zahájením schůze budou od důvěrníků přebírány a evidovány vzorky měli na vyšetření /přebírající Dubčák, Bosák/ 

3. Byl projednáván návrh na ocenění "Včelař roku" a děkovné listy. Jednotliví členové výboru mohou zaslat další podněty na ocenění př. Kalendovi mailem.

4. Do výboru byl kooptován př. Venený, /na uvolněné místo po př. Babíkovi/

5. Příprava lednové seance př. Hába /info z cechu prof. včelařů, práce v zimním období/


6. Distribuce jarního zpravodaje bude 18.3. na Horákově mlýně /setkání důvěrníků/ 

7. Př. Dubčák upřesnil formulář se seznamem jednotlivých léčiv, které budou naší ZO objednávány na základě požadavku od jednotlivých včelařů- členů ZO. Rovněž bude zaznamenán požadavek na vyšetření aerosolem. 

8. Př. Kalenda zašle výzvu včelařům, kteří mají včelařské stanoviště na území naší ZO , aby zajistili vyšetření svých vzorků na mor včelího plodu a následně podali doklad naší ZO o výsledku vyšetření. /dle možnosti kontaktovat mailem/ 

9. Př. Kalenda zašle do 15.1.2018 př. Dubčákovi aktuální seznamy z CIS , jako podklad 

10. Výbor vyzývá  členy  ZO  k hojné účasti na výroční schůzi, kde budou prodiskutovány aktuální témata které nás včelaře trápí.           zapsal 4.1.2018 Bosák

Zápis z jednání revizní komise při ZO ČSV Zlín ze dne 30.11.2017


Zápis z jednání revizní komise při ZO ČSV Zlín ze dne 30.11.2017
Přítomni: př. Libor Dubčák, Anna Matoušková, Zdeněk Barvík


1.    RK ZO ČSV Zlín (dále RK) konstatuje, že činnost ZO ČSV Zlín (dále ZO) je prováděna v souladu s plánem schváleným členskou schůzí. Jednání výboru se uskutečňuje pravidelně, účast členů je odpovídající (kromě „prázdninového“ výboru v srpnu). Členové RK se jednání výboru pravidelně zúčastňují.

2.    RK prověřila provádění zápisů ze schůzí výboru. Konstatovala, že zápisy jsou prováděny a následně zveřejňovány na stránkách organizace. RK doporučuje výboru ZO uvádět u konkrétních úkolů zodpovědnou osobu a termín plnění. RK doporučuje výboru ZO, aby se na každém svém zasedání zabýval kontrolou plnění stanovených úkolů z minulé schůze.    Vzhledem k tomu, že tyto zápisy jsou jediným zdrojem informací pro většinu členů, RK doporučujeme výboru ZO zvážit uvádění podrobnějších informací, pokud uzná za vhodné.

3.    RK pozitivně hodnotí práci, kterou výbor ZO organizoval:
-       práce spojené s vyšetřením zimní měli a způsob zajištění dotace z Ministerstva zemědělství
-       způsob objednání a distribuce léčiv
-       provedení agendy a distribuce dotace D1
-       práci s důvěrníky
-       akce typu Den země, společenský večer, medařskou soutěž….
-       zajištění výroby mezistěn
-       restart tradičních seancí, kdy dochází postupně k vyšší účasti díky výkladu včelařské problematiky od př. Háby, RK oceňuje diskusi a přátelská setkání
-       dle RK je úroveň Zpravodaje zlínských včelařů tradičně vysoká, výbor ZO obsahu časopisu věnuje mimořádnou pozornost

4.    Členové RK posoudili  webové stránky organizace (www.zocsvzlin.cz). Bylo konstatováno:
-       na hlavní stránce jsou sice uveřejňovány základní dokumenty a informace, ale bez jakéhokoliv členění dle obsahu
-       odkazy na liště jsou zavádějící, poslední aktualizace je v roce 2015
-       RK doporučuje , aby výbor ZO přijal takové opatření , aby na stránkách bylo využito „staré“ členění stránek a informace byly členěny  dle uvedených odkazů (Historie, Zápisy, Zpravodaj zlínských včelařů, Členové výboru ZO, Činnost ZO, Seance, Kurz pro začátečníky, Přednášky, Včelařský zájezd, Fotogalerie, Kalendář akcí, Formuláře a dokumenty). Jedině tak mohou být informace přehledné
-       RK doporučuje, aby na stránkách byla umožněna „jednoduchá a přehledná “ diskuse členů

5.    Členové RK rámcově prověřili  stav databáze členů v rámci systému CIS (centrální evidenční systém). Bylo konstatováno:
-       Údaje evidované v CISu jsou požadovány zejména pro tyto činnosti (plné moci pro odběr vzorků měli, zaslání vzorků na vyšetření do SVÚ Olomouc, odeslání žádosti pro poskytnutí dotace na úhradu faktury za vyšetření měli, objednávku léčiv od včelařů, poskytnutí dotace 1D, komunikaci mezi výborem, důvěrníky , včelaři….)
-       Základním předpokladem pro racionální využití CISu je pravdivost databáze, její včasná aktualizace
-       Z výše uvedených důvodů byla z aktivity revizní komise , ale zejména díky práci důvěrníků, provedena v měsíci květnu-červnu 2017 podrobná aktualizace údajů vedené v databázi


Doporučení RK výboru ZO:
-       Stanovit způsob aktualizace databáze (formulář nový člen, ukončení členství, způsob aktualizace jednotlivých údajů)
-       Určit odpovědného člena výboru za správnost údajů v CISu, vlastní provádění odsouhlasené aktualizace provádí př. Haluzová
-       Do zápisů ze schůzí výboru (jako stálý bod) uvádět jména nově přijatých členů a těch, kteří ukončili členství

6.    RK doporučuje výboru ZO aby při objednávání léčiva na rok 2018 zjistit zájem a požadavky včelařů na ošetření aerosolem včelstev. Stanovit pro příští rok pravidla pro ošetřování včelstev aerosolem (včetně finančního ocenění).

7.    RK  prověří způsob hospodaření a stav pokladny na svém jednání počátkem měsíce ledna 2018.

8.    RK doporučuje výboru ZO při návrhu rozpočtu na rok 2018 prověřit možnost zvýšení  odměn důvěrníkům za jejich práci (s přihlédnutím na počet přidělených včelařů)


Zapsal: Libor Dubčák

Vyšetření zimní měli 2018

Přehled katastrálních území, ze kterých bude zimní měl 2018 vyšetřována na MPV, ke stažení zde:Zápis z výborové schůze ČSV- 6.12.2017Zápis z výborové schůze ČSV- 6.12.2017
Účastníci: Kalenda, Bosák, Dubčák, Barvík,Matoušková, Hájek, Haluza,Novák, Janota, Šimečková, Hába, Slavík

  1. V úvodu př. Kalenda seznámil přítomné s programovou náplní připravované výroční schůze a s úkoly pro jednotlivé členy výboru.
  2. Př. Kalenda seznámil přítomné s návrhem nového místa pro konání schůzí výboru a pořádání seací. Jedná se o budovu bývalé knihovny  / dnes označení Klub204/. Rezervace daného prostoru je zatím provedena   na 1. středu v měsíci 17-20h  / dle časových možností pronajímatele/.
  3. Proběhla diskuse ohledně dalšího směřování  aktivit organizace, v kontextu neustále se zhoršující účasti na akcích pořádaných organizací /společenské večery, seance, zájezdy/.
  4. Bylo vysloveno poděkování důvěrníkům  za svědomité předání podkladů a  manželům Haluzovým za následné provedení administrace dotace 1D.
  5. 1. výbor v roce 2018 bude 3.1.  /ještě na hotelu Sole/
  6. Příprava jarního zpravodaje: bude mimo jiné obsahovat závěry z výroční schůze konané 28.1. 2018 u Barcuchů, dále pak ohlasy na lednovou seanci a upoutávku na pouť na sv. Hostýn.
  7. Výbor se rovněž zabýval obsahem příspěvku  p. Okála, publikovaného v podzimním zpravodaji. Ohlasy na tento článek od členů ZO budou publikovány v jarním zpravodaji.
  8. Př. Dubčák seznámil přítomné se zprávou revizní komise, týkající se činnosti ZO.
S jednotlivými body budou seznámeni členové na výroční schůzi ZO.
  1. Byla vedena diskuse ohledně nesystémového zobrazování včelařů registrovaných u jiných organizací, na seznamech po vyšetření měli včelařů naší ZO, z důvodu, že mají umístěná včelstva na katastrech našich stanovišť.
            Nastává nepřehledná situace - nemáme přehled o jejich odevzdaných vzorcích měli,                ani o výsledku vyšetření.
           zapsal 7.12.2017 Bosák