Zápis z výborové schůze ČSV- 5.9.2018 

Účastníci: Kalenda, Bosák, Dubčák, Matouškovi, Novák, Barvík,Hurta, Hába, Novák, Sousedík, Ponížil,Janota.

 1. Výbor ZO srdečně zve všechny včelaře a přátele včelařů na společenský večer  který se bude konat 16.11.2018 od 17.00h v jídelně u Barcuchů. Tentokrát nám zahraje Pavel Košut. Vstupenky budou k dispozici na seancích a schůzích v říjnu a listopadu 2018 nebo si je můžete rezervovat na telefonu 739113354, 737761282 případně na mailu: matousekjar@email.cz
 2. Přítel Dubčák provádí evidenci zájemců o provedení léčení aerosolem. Zájemci se u něj mohou přihlásit na telefonu:603 463 968 nebo mailu:libor.dubcak@seznam.cz
 3. Přítel Kalenda seznámil přítomné s obsahem připravovaného podzimního zpravodaje
 4. 22.9.2018 proběhne "Den Kraje". Lidem se i tentokrát otevřou nejen dveře do budovy Baťova mrakodrapu ve Zlíně, kde sídlí Zlínský kraj, ale také do mnoha firem a organizací v řadě dalších míst regionu. Pro děti je připravena řada aktivních programů „Farmářská stezka“, ukázky trofejí. Ostatní návštěvníci si přijdou také na své. Bude připravena ochutnávka regionálních výrobků a jídel z nich připravených, grilování, šlapání zelí, ochutnávka vín, cimbálka a na závěr vystoupení Hradišťanu. Naše ZO se této akce rovněž aktivně zúčastní.
 5.  V podzimním zpravodaji bude podána informace o realizaci dotačního programu Zlínského Kraje .Bude zveřejněn seznam příjemců dotace a upřesněn způsob použití dotace.
 6. Výběr vosku pro výrobu mezistěn bude provádět přítel Šimeček na seanci v měsíci listopadu /7.11.2018/ od 18.00h - 18. 20h., v prostorách staré knihovny-klub 204  přítel Šimeček mob. 737 172 520


           zapsal 6.9.2018 Bosák

Seance zlinskych včelařů v Klubu 204, host ing Miloš Valenta Ph.D., jednatel ZO ČSV Ostrožská Nová Ves, který nas seznamil o problematice a důležitosti včelí pastvy...

 

VÝJEZDNÍ SEANCE ZLÍNSKÝCH VČELARŮ

Letošní výjezdní seance se uskutečnila ve středu 22.8.2018 od 18.30 hodin. Místo konání bylo u přítelkyně Aleny Staškové na Hluboké ulici ve Zlíně, kde nás přítelkyně Stašková seznámila se svým celkovým provozem jednak ve Zlíně, v Pohořelicích i na Bystřicku. Přímo na místě jsme se seznámili se včelařským zázemín, medárnou, obchůdkem i nahlédli jsme na umístění včelstev na střeše. Proběhlo seznámení a ukázka jak se včelaří v plastových úlech a taktéž i na plastových rámcích. Velmi příjemné podvečerní setkání u přítelkyně Aleny Staškové uteklo velmi rychle a chtěl bych tímto poděkovat za velmi milé setkání, drobné občerstvení a pohodovou atmosféru kterou jsme zde zažili.
 

Oběžnik 04/2018

 

 

Vážení včelaři,

zasíláme Vám oběžník s informacemi od ČSV - OO Zlín, předejte je členům ve vašich ZO.
Pozvánka na krajský aktiv ČSV
Dne 16.9.2018 se od 9:00 uskuteční krajský aktiv zástupců ZO, OO ČSV v Sokolovně ve Vizovicích (Slušovská 177, 76312 Vizovice).

Program aktivu a cestovní příkaz pro funkcionáře naleznete na adrese: https://drive.google.com/open?id=1o-EMw30WT4vXU4shqY54oScTy0n5Ma_b

Žádáme účastníky, aby správně vyplnili údaje na cestovním příkazu.
Nákazová situace v okrese Zlín - informace SVS

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), a v souladu s ustanovením § 11 vyhl. č. 18/2018 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek, s ustanovením § 15 odst. 1 a § 54 odst. 1 písm. a), b), d), a § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském kraji:
1) Vymezení ohnisek
Ohnisky nebezpečné nákazy moru včelího plodu, byly vymezeny stanoviště včelstev ve Zlínském kraji: Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2018/083363-Z ze dne 18. 7. 2018 v katastru obce Provodov na Moravě, okres Zlín, Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2018/086919-Z ze dne 31. 7. 2018 v katastru obce Březnice u Zlína, okres Zlín.

2) Vymezení ochranných pásem
(1) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 3 km kolem ohniska nákazy v obci Provodov na Moravě, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území těchto obcí: Březůvky, Ludkovice, Podhradí u Luhačovic, Provodov na Moravě, Řetechov, Želechovice nad Dřevnicí,
(2) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 3 km kolem ohnisek nákazy v obci Březnice u Zlína, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území těchto obcí: Bohuslavice u Zlína, Březnice u Zlína, Doubravy, Kudlov, Malenovice u Zlína, Zlín.

 

VYSOKOŠKOLSKÝ BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ OBOR

V Uherském Hradišti bude ve školním roce 2018/2019 otevřen vysokoškolský bakalářský studijní obor: "Správa v oblasti včelařského provozu a udržitelná správa krajiny", který je určen všem studentům, jenž chtějí rozvíjet své znalosti, dovednosti, a zvyšovat svou kvalifikaci v ekonomicko-správních oborech se zaměřením na včelařství a udržitelnou správu krajiny.

Bližší informace o studijním oboru naleznete na stránkách: http://www.fves.eu/bc-vcelarstvi.html

Zájemci o studium mohou vyplnit "Přihlášku ke studiu". Po vyplnění údajů zasílejte emailem na studium@fves.eu nebo v tištěné podobně poštou na adresu fakulty.
Soutěž pro Hobby včelaře o "Zlatý Medník"
ČSV OO Zlín ve spolupráci se Zlínským krajem vyhlašuje soutěž:
O ZLATÝ MEDNÍK

Cílem "soutěže o Zlatý medník" je propagace včelařských produktů od hobby včelařů mezi veřejností a spotřebiteli. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na dnu Zlínského kraje.
Zájemci mohou soutěžit v kategoriích:
 1. Med
 2. Medovina
 3. Perník
 4. Ostatní včelí produkty
 5. Design balení a etiket
Propozice pro účastníky:
 1. Zájemci o účast v soutěži se musí přihlásit pomocí webového formuláře na stránkách ČSV OO Zlín (http://csvoozlin.cz/soutez-zlaty-mednik/).
 2. Do každé soutěžní kategorie lze přihlásit maximálně 5 vzorků od jednoho soutěžícího.
 3. V kategorii "Med" lze přihlašovat pouze vzorky letošního medu v sklenicích typu Facette o objemu 720 mL. Jeden vzorek pro degustační posouzení o minimální hmotnosti 500 g, který bude ve sklenici bez etikety, a druhý vzorek o minimální hmotnosti 500 g s etiketou.
 4. Přihlašované vzorky je třeba předat pořadateli soutěže, nejpozději do 1. 9. 2018, 18:00 hod. na adresu: ČSV OO Zlín, P.O.Box 33, 76311 Želechovice nad Dřevnicí.
 5. Hodnocení bude prováděno nejprve odbornou komisí s vyloučením veřejnosti.
 6. Následně na dnu Zlínského kraje bude moci veřejnost provést posouzení vzorků účastnících se soutěže.
 7. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci dne Zlínského kraje.
 8. Majitelé oceněných vzorků získají čestné uznání a věcné ceny (příp. poukázky) dle dosaženého umístění.
 9. Převzetí ceny si zajistí majitel soutěžního vzorku s pořadatelem proti předložení kontrolního kupónu identického s označením vzorku.
 10. Výsledky soutěže i se jmény zapojených včelařů budou zveřejněny na webových stránkách pořadatele www.csvoozlín.cz, s čímž dává soutěžící přihlášením do soutěže souhlas.
 
Kurz "nejen" pro začínající včelaře
Pro zájemce o včelaření, začínající včelaře, ale i ty, kteří si chtějí rozšířit obzory, jsme připravili vzdělávací kurz.
Přihlášky do kurzu lze podávat od srpna 2018, kurz je plánován na celou jednu včelařskou sezónu.
Účastníci získají nejen základní teoretické poznatky, ale také budou absolvovat praxi na včelnici.
V případě zájmu, kontaktujte předsedu OO Zlín – Dr. Romana Slavíka. (email: slavik@post.cz)